POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW. FUNFLY.PL

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług serwisu, określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Funfly drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych usług i warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Rozpoczęcie korzystania z Usług za pośrednictwem serwisu www.funfly.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usług, wówczas umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą opuszczenia witryny.

 4. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest FunFly s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jeździeckiej 21F KRS

 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – .in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (dalej: RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

 7. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:

1) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z korzystaniem z Serwisu, czyli w celu wykonania

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu polegającego na poprawie funkcjonalności Serwisu, w tym poprzez udzielanie pomocy Użytkownikowi w zakresie korzystania z usług.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług.

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane:

1) przez czas realizacji usług za pomocą Serwisu,

2) przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku Użytkownika skierowanego do FunFly, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości,

3) przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookies na urządzeniach Usługobiorcy.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt. 2 w zw. Z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, aby ciasteczka nie były zapisywane w pamięci urządzeń, Użytkownik powinien w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1) Dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

2) Sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

3) Żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

4) Żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

5) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

6) Przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.funfly.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 3. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – Kontakt.